PanaGo-Consumentenvoorwaarden

(Reis- en Boekingsvoorwaarden)

 

Inleiding
Onderstaande Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond, in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering, tot stand gekomen. Als niet duidelijk wordt aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn dan gelden de ANVR-Reisvoorwaarden.
Printscreen
Het ‘online’-aanbod van PanaGo kan snel wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling dat je bij boeking een print maakt (print screen) van het scherm waarop het aanbod van PanaGo staat, zodat daarover later geen onduidelijkheid kan ontstaan.

Aanvullende bedingen

PanaGo en de reiziger kunnen bedingen overeenkomen die aanvullend zijn op onderstaande voorwaarden. Deze bedingen moeten schriftelijk of elektronisch worden vastgelegd. De bedingen kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die de reiziger op grond van de wet en onderstaande voorwaarden heeft. Bij strijdigheid van het individueel overeengekomen beding met onderstaande voorwaarden geldt de voor de reiziger gunstigste bepaling.

PanaGo-Reisvoorwaarden
Gelden voor boekingen vanaf 1 april 2016

 


Inhoudsopgave

Artikel  1.    Inleiding

Artikel  2.    Informatie van PanaGo

Artikel  3.    Informatie door de reiziger

Artikel  4.    Bevestiging/Herroeping door PanaGo

Artikel  5.    Wijzigingen door PanaGo

Artikel  6.    Hulp en Bijstand

Artikel  7.    Aansprakelijkheid PanaGo

Artikel  8.    Rechten van de reiziger

Artikel  9.    Opzegging door de reiziger

Artikel 10.    Betaling

Artikel 11.    Verplichtingen van de reiziger

Artikel 12.     Klachten

Artikel 13.     Geschillen

Artikel 14.    Nakomingsgarantie


Artikel 1    Inleiding

 

  1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de zin der wet die PanaGo als PanaGo.nl sluit met een of meer reizigers.
  2. Deze reisvoorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op andere reisdiensten zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen per bus. Dat dient dan expliciet in de aanbieding te worden vermeld.
  3. De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, noch bij z.g. “cruisereizen”.

Artikel 2    Informatie van PanaGo

 

  1. PanaGo zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. PanaGo kan een aanbetaling verlangen, de hoogte daarvan maken wij vóór het sluiten van de overeenkomst bekend.
  2. PanaGo kan aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs daarvan verlangen.
  3. PanaGo draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
  4. Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet) publicatie van
   PanaGo maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst tenzij anders aangegeven.
  5. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal PanaGo de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.
  6. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de PanaGo bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, uiterlijk bij het ter beschikking stellen van de reisbescheiden. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis worden vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 3    Informatie door de reiziger

 

  1. De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
  2. De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door PanaGo omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.
  3. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger(s) door of namens PanaGo van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht.
  4. De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen PanaGo verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. PanaGo is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch als hij dat doet is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4    Bevestiging/Herroeping door PanaGo

  1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van PanaGo inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een factuur.
  2. PanaGo kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
  3. Het aanbod van PanaGo is vrijblijvend en kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging door PanaGo, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
  4. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden PanaGo niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5    Wijzigingen door PanaGo
 

  1. PanaGo kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld meedeelt. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
  2. PanaGo kan de reisovereenkomst ook wijzigen op een wezenlijk punt wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde, meedeelt. De reiziger kan deze wijziging afwijzen.
  3. PanaGo kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft PanaGo aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen.
  4. Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van PanaGo en ook daadwerkelijk betaald is, zal PanaGo – in afwijking van het bepaalde in lid 3 – de reissom niet meer verhogen.
  1. In geval van wijziging van de overeenkomst op een wezenlijk punt doet PanaGo onverwijld de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
  2. Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan PanaGo de reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten. Ditzelfde recht heeft de reiziger ingeval hij terecht een wijziging die hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt heeft afgewezen.
  3. A.    Indien de oorzaak van de wijziging aan PanaGo kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van PanaGo.
 1. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
 2. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan PanaGo kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

5.8.    PanaGo is verplicht de reiziger te informeren over een wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfadres niet bekend is, zal PanaGo zich in redelijkheid inspannen om hen te informeren over deze wijziging.


Artikel 6     Hulp en bijstand
6.1.    PanaGo is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van PanaGo, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.

6.2.    Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is PanaGo tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
6.3.    Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan PanaGo zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

Voor PanaGo bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.


Artikel 7     Aansprakelijkheid PanaGo
 

  1. De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij PanaGo de dienst zelf verricht en/of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van PanaGo. PanaGo  kan zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of beperken.
  2. Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend, verplicht PanaGo mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
  3. Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan PanaGo  zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
  4. PanaGo  is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

Artikel 8     Rechten van de reiziger
8.1.      Indeplaatsstelling

 

8.1.1.    De reiziger kan aan PanaGo verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
 • het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
 • de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal PanaGo dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.
8.1.2.    De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover PanaGo voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
8.2.  Reisbescheiden
8.2.1.    PanaGo geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking zal stellen.
8.2.2.    Indien de reiziger op het door PanaGo meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan PanaGo of het boekingskantoor.


Artikel 9     Opzegging door de reiziger

  1. De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan is hij verplicht om aan PanaGo de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal de reissom.
  2. PanaGo kan deze schade fixeren op vaste percentages van de reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging (annuleringskosten).Deze percentages dient PanaGo  voorafgaand aan het sluiten van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar te maken.
  3. De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze annuleringskosten te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van PanaGo lager is uitgevallen. In dat geval zal PanaGo deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
  4. Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden opgezegd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

Artikel 10     Betaling

  1. De reiziger die niet op het door PanaGo vermelde tijdstip (artikel 2.1) aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim.
  2. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door of namens PanaGo en wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend.
  3. De reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd .Voorts is hij na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4.
  4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot
   € 2500,–; 10% over de daarop volgende € 2500,–; 5% over de volgende
   € 5000,– en 1 % over het meerdere. PanaGo kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11     Verplichtingen van de reiziger
 

  1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens PanaGo gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
  2. De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door PanaGo van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van PanaGo  in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
  3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.
  4. Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.

Artikel 12    Klachten
 

Tijdens de reis

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij:
 1. de betrokken dienstverlener;
 2. de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;
 3. PanaGo.

12.2.    Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij PanaGo in Nederland.

12.3.    Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt PanaGo  voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).

12.4.    PanaGo zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

12.5.    Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door PanaGo  aangegeven wijze heeft voldaan en de dienstverlener of PanaGo  daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.

Na de reis

  1. Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze worden ingediend. Indien beschikbaar voegt de reiziger een kopie van het klachtrapport daarbij.
  2. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
  3. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft.
  4. PanaGo zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 13     Geschillen

13.1a.        Als een klacht niet tot tevredenheid is opgelost, kan de reiziger uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na de datum van de indiening van zijn klacht bij PanaGo of het boekingskantoor overeenkomstig art. 12.6 of art. 12.7, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

13.1b.        De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

13.2.        Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum);

13.3a.        De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden.
13.3b.        Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is;
13.3c.        Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.


Artikel 14     Nakomingsgarantie

 

  1. De ANVR staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
  2. De garantstelling door de ANVR is beperkt tot € 10.000,– per bindend advies. De ANVR verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de reiziger die hierop een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de ANVR overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.
  3. De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:
 • aan het lid is surseance van betaling verleend; of
 • het lid is failliet verklaard; of
 • de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de ANVR aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

  1. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de reiziger daarop schriftelijk een beroep doet bij de ANVR (www.anvr.nl).

Baarn, 28 oktober 2015

© Copyright ANVR

Toeristenbelasting Griekenland

Vanaf 1 januari 2018 moet u in Griekenland een toeristenbelasting (overnachtingsbelasting) betalen, die is ingevoerd door het Griekse ministerie van Toerisme en die is bedoeld om de inkomsten van de staat te vergroten in het kader van het huidige budgettaire programma.

De toeristenbelasting die u moet betalen hangt af van de officiële beoordeling van uw accommodatie. U betaalt afhankelijk van het aantal sterren van uw accommodatie € 0,50 tot € 4,-  per dag.

Het bedrag dat u betaalt, is gebaseerd op de officiële classificatie van de accommodatie die u hebt geboekt, volgens de beoordeling van de plaatselijke toeristen organisatie. Slechts in enkele gevallen zou dit iets kunnen afwijken van de kwalificatie van uw reisagent, maar meestal is dit hetzelfde.


Wanneer en hoe te betalen?
U wordt gevraagd om de belasting te betalen wanneer u incheckt bij uw accommodatie, dit kan contant of met uw bankpas of creditcard.

Hieronder een overzicht van de diverse tarieven.

1 en 2 sterren hotels : € 0.50 per kamer per nacht
3 sterren hotels: € 1,50 per kamer per nacht
4 sterren hotels: € 3,- per kamer per nacht
5 sterren hotels: € 4,- per kamer per nacht

1 en 2 sterren appartementen : € 0,25 cent per kamer per nacht
3 sterren appartementen: € 0,50 per kamer per nacht
4 sterren appartementen: € 1,- per kamer per nacht.